Bjälverud Yamaha Store
Bjälverud Yamaha Store, Box 715 686 29 Sunne, Tel: 0565 - 911 75,